Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


ΟΡΑΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ

΄Οραμά της σημερινής Επιτρόπου είναι να καταστεί γνωστός ο θεσμός σε όλους τους εμπλεκόμενους στην ορθή του βάση, σύμφωνα με όλα τα καθήκοντα που οφείλει να επιτελεί. Η δημιουργία και ενίσχυση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας όπως υπάρχει και λειτουργεί σε όλα τα προηγμένα κράτη με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό και δομή, το οποίο θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα τα καθήκοντα του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας και ειδικότερα, ουσιαστική συμβολή στην αναθεώρηση του δικαίου, τον εντοπισμό ελλείψεων και αναγκών αναθεώρησης, καθώς και σε εισηγήσεις για ανάγκη θέσπισης νέων νομοθεσιών.

Στόχος είναι, η επέκταση του θεσμού, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στα επίπεδα που υπάρχουν σε άλλα προηγμένα κράτη και να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία, προώθηση και αναθεώρηση του ορθού νομοθετικού πλαισίου, μέσω μελετών ή/και έρευνας που θα καταλήγουν σε ορθές εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου γενικότερα.

Περαιτέρω, ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση της νομοθεσίας, καθώς και εναρμόνισή της με διεθνείς Συμβάσεις, ιδιαίτερα, της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης της Κύπρου με τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Επίσης η επίσημη ενοποίηση της κυπριακής νομοθεσίας και κανονισμών που είναι μία σοβαρή έλλειψη για το νομικό κόσμο που πρέπει να εκλείψει..

Τέλος, προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας. Η δημιουργική και εποικοδομητική συνεργασία με ανάλογους θεσμούς άλλων χωρών.

Back to Top