Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
EΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Επίτροπος Νομοθεσίας Λουίζα Ζαννέτου Χριστοδουλίδου

Ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας στην Κύπρο δημιουργήθηκε το έτος 1971. Οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου συνίσταντο, αρχικά, στην αναθεώρηση και ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα της Νομοθεσίας, η οποία ήταν ακόμα, στο μεγαλύτερο μέρος αυτής, στην Αγγλική γλώσσα, κυρίως σ΄ ότι αφορά τους θεσμικούς νόμους. Για τούτο και η Υπηρεσία ονομάστηκε τότε, «Υπηρεσία Αναθεώρησης και Ενοποίησης της Νομοθεσίας».

Με την πάροδο του χρόνου, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Νομοθεσίας διευρύνθηκαν και περιλαμβάνουν την υποβολή εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και εναρμόνισή της με συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την ετοιμασία Εθνικών Εκθέσεων τις οποίες η Δημοκρατία υποβάλλει δυνάμει Συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις οποίες έχει κυρώσει, καθώς και την επισήμανση υποχρεώσεων και ενεργειών που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν το Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό, κλπ.

Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Νομοθεσίας στο πλαίσιο της παρακολούθησης της νομοθεσίας, είναι και ο τομέας των διεθνών συνθηκών τις οποίες συνάπτει η Κυπριακή Δημοκρατία και η τήρηση σχετικού Αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά καιρούς, έχει προβεί σε έντυπη έκδοση του «Ευρετηρίου Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας» (“Index of Treaties of the Republic of Cyprus”). Η τελευταία έγινε το 2006 και είχε επετειακό χαρακτήρα, 45 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν της έντυπης μορφής του Ευρετηρίου, θα βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα και Ευρετήριο των Συνθηκών (διμερών και πολυμερών), επικαιροποιημένο.

Με την τελευταία προεδρική πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, αρ. 756/2019, ημερομηνίας 3.10.2019, με την οποία διορίστηκε η σημερινή Επίτροπος Νομοθεσίας, οι αρμοδιότητες της έχουν περαιτέρω διευρυνθεί και περιλαμβάνουν αυτεπάγγελτες εισηγήσεις, είτε κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας ή και του Υπουργικού Συμβουλίου, για την υποβολή εισηγήσεων για οποιοδήποτε θέμα αφορά το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση και την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας. Αρμοδιότητες πολύ σημαντικές για ένα προοδευτικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου.

Η πρώτη Επίτροπος Νομοθεσίας ήταν η κα Στέλλα Σουλιώτη, (1971–1984), ακολούθησε ο κ. Γεώργιος Σταυρινάκης (1982–2002) και η κα Λήδα Κουρσουμπά (2002–2019).

΄Οραμά μου, είναι να καταστεί γνωστός ο θεσμός σε όλους τους εμπλεκόμενους στην ορθή του βάση, σύμφωνα με τα καθήκοντα που οφείλει να επιτελεί. Η δημιουργία και ενίσχυση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας, όπως υπάρχει και λειτουργεί σε όλα τα προηγμένα κράτη με μόνιμο προσωπικό και δομή, το οποίο θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα τα καθήκοντα του Επιτρόπου Νομοθεσίας και ειδικότερα, συμβολή στην αναθεώρηση του δικαίου, τον εντοπισμό ελλείψεων και αναγκών αναθεώρησης, καθώς και σε εισηγήσεις για ανάγκη θέσπισης νέων νομοθεσιών.

Στόχος μου, είναι, η επέκταση του θεσμού, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στα επίπεδα που υπάρχουν σε άλλα προηγμένα κράτη και να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία, προώθηση και αναθεώρηση του ορθού νομοθετικού πλαισίου, μέσω μελετών ή/και έρευνας που θα καταλήγουν σε ορθές εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου γενικότερα.

Περαιτέρω, ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση της νομοθεσίας, καθώς και εναρμόνισή της με διεθνείς Συμβάσεις, ιδιαίτερα, της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης της Κύπρου με τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Τέλος, προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας. Η συνεργασία με ανάλογους θεσμούς άλλων χωρών.


Λουίζα Ζαννέτου Χριστοδουλίδου

Νοέμβριος 2019

Back to Top