Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


IΣΤΟΡΙΚΟ

Ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας δημιουργήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο το 1971 και βασίστηκε στο θεσμό του Law Commission, όπως υφίσταται στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας. Οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Νομοθεσίας καθορίζονται στην Πράξη του διορισμού του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς τον οποίο ο Επίτροπος είναι απευθείας υπεύθυνος και υπόλογος. Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας συνιστά ανεξάρτητη Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Πρώτη Επίτροπος Νομοθεσίας διορίστηκε η κα Στέλλα Σουλιώτη, δικηγόρος και τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, η οποία υπηρέτησε ως Επίτροπος Νομοθεσίας από το 1971 μέχρι το 1984, οπότε διορίστηκε Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Το Μάιο του 1982 διορίστηκε, παράλληλα, Επίτροπος Νομοθεσίας και ο κος Γεώργιος Σταυρινάκης, Δικαστής και τέως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος υπηρέτησε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2002. Την 1η Νοεμβρίου 2002 διορίστηκε Επίτροπος Νομοθεσίας η κα Λήδα Κουρσουμπά Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, για εξαετή θητεία η οποία ανανεώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2008 και εκ νέου την 28 Νοεμβρίου 2014 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι αρμοδιότητες της πρώτης Επιτρόπου Νομοθεσίας, κας Στέλλας Σουλιώτη, βασικά, συνίσταντο στην αναθεώρηση και ενοποίηση της νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης και μετάφρασης στην Ελληνική, εφόσον οι νόμοι, κυρίως οι θεσμικοί, ήταν ακόμα στην αγγλική) και γενικά στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας. Εξ΄ου και η Υπηρεσία ονομάστηκε τότε “Υπηρεσία Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας”.

Το 1982 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό και δεύτερου Επιτρόπου Νομοθεσίας, του κου Γεώργιου Σταυρινάκη. Οι αρμοδιότητες που του δόθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στόχευαν στη μετατροπή του θεσμού σε Επιτροπή Νομοθεσίας (Law Commission).
Με τον Προϋπολογισμό του 2004 η Υπηρεσία μετονομάστηκε σε «Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας».

Οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Νομοθεσίας τα χρόνια που διετέλεσε Επίτροπος Νομοθεσίας η κα Λήδα Κουρσουμπά καθορίζονταν στην τελευταία Πράξη διορισμού της (Πράξη Προέδρου της Δημοκρατίας Αρ.709/2014 ημερομηνίας 28/11/2014) ήταν οι ακόλουθες: (1) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την απλοποίηση και γενικά τον εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Νομοθεσίας. (2) Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 62.282 ημερομηνίας 29.06.2005: (α) Επισήμανση των υποχρεώσεων και ενεργειών, που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό, Ανεξάρτητο Αξιωματούχο, Υπηρεσίες, Τμήμα, κ.τ.λ. (β) Έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών για συμμόρφωση. (γ) Ετοιμασία και υποβολή σχετικού ενημερωτικού σημειώματος στο Υπουργικό Συμβούλιο. (3) Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 38.958 ημερομηνίας 25.02.1993: (α) Ετοιμασία Εθνικών Εκθέσεων, τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις επικυρωθείσες Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης. (β) Παρουσίαση και υποστήριξη των εν λόγω Εκθέσεων/Θέσεων της Δημοκρατίας κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (treaty bodies). (γ) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας/διαδικασιών/πρακτικών με τις διατάξεις Συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις οποίες η Δημοκρατία έχει κυρώσει, σύμφωνα με νέα δεδομένα ως προς τα διεθνώς κρατούντα και/ή Συστάσεις των πιο πάνω Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (Concluding Observations). (4) Άσκηση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος ή αρμοδιότητας θέλει εκάστοτε να ανατεθεί σε αυτήν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι αρμοδιότητες της σημερινής Επιτρόπου Νομοθεσίας κας Λουΐζας Χριστοδουλίδου Ζαννέτου καθορίστηκαν στην Πράξη διορισμού της με αρ. 756/2019 ημερομηνίας 3.10.2019. Σε σχέση με τις αρμοδιότητες της προκατόχου της έχει προστεθεί ώς αρμοδιότητα, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και του Υπουργικού Συμβουλίου, να μεριμνά για:

(α) Την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξιωματούχο, όργανο, αρχή, υπηρεσία ή πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση ή/και την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας.

(β) Την ενάσκηση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος ή αρμοδιότητας της ανατεθεί από τον Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και το Υπουργικό Συμβούλιο.
Προς τον σκοπό της ασκήσεως των πιο πάνω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, η κα Λουϊζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, θα συνεργάζεται με την Προεδρία της Δημοκρατίας και είναι αμέσως υπεύθυνη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Back to Top