Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας, που συναρτάται με τη διαρκή αναθεώρηση του δικαίου και τη σύνταξη νομοθεσίας στα πλαίσια των δημοκρατικών αρχών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεπάγεται στενή συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο θεσμός οφείλει και πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει, όταν του ζητηθεί, υπηρεσίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπό μορφή μελέτης για αναθεώρηση του δικαίου, εισηγήσεις για εκσυγχρονισμό νομοθεσίας, σύνταξη νομοθετημάτων, κ.τ.λ. Για το λόγο αυτό, στην Αγγλία το Law Commission είναι στενά συνδεδεμένο με το Κοινοβούλιο (αριθμός κοινοβουλευτικών συμβούλων οι οποίοι συντάσσουν νομοθεσίες για αναθεώρηση και ενοποίηση του δικαίου τοποθετούνται στο Law Commission). H Επίτροπος Νομοθεσίας έχει στενή συνεργασία με τη Βουλή. Καλείται και εμφανίζεται σε συστηματική βάση σε συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ιδιαίτερα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής Νομικών αλλά και άλλων Επιτροπών, όπως η Επιτροπή Υγείας, η Επιτροπή Εργασίας, η Επιτροπή Παιδείας, κ.τ.λ. Η Επίτροπος, δύναται να συντάσσει νέα προσχέδια νομοθεσίας (προτάσεις νόμου), ή να αναδιαμορφώνει νομοσχέδια που είναι κατατεθειμένα ενώπιον της Βουλής ή υφιστάμενες νομοθεσίες σύμφωνα με εισηγήσεις της σχετικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Τα προσχέδια αυτά, διαβιβάζονται από την Επίτροπο Νομοθεσίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που αφορά για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια η εν λόγω Κοινοβουλευτική Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη.

Back to Top