Λογότυπο Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Νομοθεσίας, κας Λουϊζας Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, καθορίζονται στην Πράξη διορισμού της (Πράξη Προέδρου της Δημοκρατίας Αρ.756/2019 ημερομηνίας 3/10/2019) και είναι οι ακόλουθες:

1. Η Επίτροπος Νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της θητείας της που διαρκεί έξι χρόνια, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και του Υπουργικού Συμβουλίου, μεριμνά για:

(α) Την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξιωματούχο, όργανο, αρχή, υπηρεσία ή πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση ή/και την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας.

(β) Την ενάσκηση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος ή αρμοδιότητας της ανατεθεί από τον Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 62.282, ημερομηνίας 29.06.2005:

(α) Επισήμανση των υποχρεώσεων και ενεργειών, που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό, Ανεξάρτητο Αξιωματούχο, Υπηρεσίες, Τμήμα, κ.τ.λ.

(β) Έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών για συμμόρφωση.

(γ) Ετοιμασία και υποβολή σχετικού ενημερωτικού σημειώματος στο
Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 38.958 ημερομηνίας 25.02.1993:

(α) Ετοιμασία Εθνικών Εκθέσεων, τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις επικυρωθείσες Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(β) Παρουσίαση και υποστήριξη των εν λόγω Εκθέσεων/Θέσεων της Δημοκρατίας κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (treaty bodies).

(γ) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας/διαδικασιών/πρακτικών με τις διατάξεις Συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις οποίες η Δημοκρατία έχει κυρώσει, σύμφωνα με νέα δεδομένα ως προς τα διεθνώς κρατούντα και/ή Συστάσεις των πιο πάνω Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (Concluding Observations).

(4) Άσκηση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος ή αρμοδιότητας θέλει εκάστοτε να ανατεθεί σε αυτήν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Προς τον σκοπό της ασκήσεως των πιο πάνω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, η κα Λουϊζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, θα συνεργάζεται με την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας θα είναι αμέσως υπεύθυνη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) ασχολείται με τα πιο κάτω θέματα:

(α) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό, απλοποίηση, συμπλήρωση, ενοποίηση, κωδικοποίηση και αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας.

Μία από τις κύριες εργασίες του ΓΕΝ είναι η μελέτη και η υποβολή εισηγήσεων καθώς και η ετοιμασία νομοσχεδίων για εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας. Η εργασία αυτή διεξάγεται συνήθως στα πλαίσια νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών, οι οποίες είτε συστήνονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ή του Γενικού Εισαγγελέα ή Υπουργού, με σκοπό την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό τομέων του δικαίου και τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου.

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος Νομοθεσίας έχει αρμοδιότητα να μελετά και υποβάλλει εισηγήσεις για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας αυτεπάγγελτα, καθόσον αφορά θέματα τα οποία, κατά την κρίση της, χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης και/ή εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης ρύθμισης και να υποβάλλει εισηγήσεις στην Κυβέρνηση.

Η Επίτροπος δύναται να εισηγείται τη σύσταση νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και να ακούει εισηγήσεις από ομάδες εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση της εισήγησής της για ανάγκη αναθεώρησης νομοθεσιών ή σύνταξης νέων.

(β) Ετοιμασία εκθέσεων (country reports)/απαντήσεων σε ερωτηματολόγια σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 38.958, ημερ. 25.2.1993

Δυνάμει συνθηκών για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κυρώσει, η Δημοκρατία υποχρεούται να υποβάλλει σε διεθνείς οργανισμούς εκθέσεις/απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, καθόσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της κάθε συνθήκης.

Για εκτέλεση του έργου αυτού απαιτείται συνεργασία πολλών Υπουργείων/Υπηρεσιών/ Τμημάτων για συλλογή πληροφοριών καθώς και συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών, κ.λ.π., ώστε η έκθεση και/ή οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγια να είναι αντικειμενικά και να δίνουν τη ορθή εικόνα για την εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής συνθήκης και ιδιαίτερα τα μέτρα (νομοθετικά και διοικητικά) που λήφθηκαν από το Κράτος προς συμμόρφωση. Συνεπάγεται δε και παρουσίαση των εν λόγω εκθέσεων ενώπιον οργάνου ελέγχου της εφαρμογής της συνθήκης (treaty body) και αντεξέταση πάνω σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύονται από τη συγκεκριμένη συνθήκη.

Υπάρχουν 7 συνθήκες στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και 2 στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τις οποίες η Δημοκρατία υποχρεούται να υποβάλλει Εκθέσεις και να απαντά σε σειρά ερωτηματολογίων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα, υπάρχει μεγάλος αριθμός ad hoc ερωτηματολογίων που υποβάλλονται κάθε χρόνο από όργανα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε για θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επίτροπος Νομοθεσίας καλείται, επίσης, συχνά από το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) να βοηθήσει στην ετοιμασία των απαντήσεων της Δημοκρατίας προς όργανα των Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με συγκεκριμένα Ψηφίσματα σε σχέση με τα οποία τα κράτη-μέλη καλούνται να δώσουν πληροφορίες για τις ενέργειες που λαμβάνονται προς συμμόρφωση με αυτά.

(γ) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για απαιτούμενη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις διεθνών συνθηκών τις οποίες η Δημοκρατία κυρώνει ή τις οποίες έχει κυρώσει σύμφωνα με νέα δεδομένα ως προς τα διεθνώς κρατούντα και/ή παρατηρήσεις του οργάνου ελέγχου της εφαρμογής της σχετικής συνθήκης, κατόπιν εξέτασης της έκθεσης της Κύπρου (country report).

Η ανάγκη αυτή προκύπτει συχνά μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης Γνωμοδότησης του οργάνου ελέγχου της εφαρμογής της συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (treaty body) ή μετά από Σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης (Committee of Experts), οπότε επιβάλλεται μελέτη και υποβολή εισηγήσεων προς την Κυβέρνηση για λήψη νομοθετικών ρυθμίσεων και ή άλλων μέτρων προς συμμόρφωση.

(δ) Διεθνείς Συνθήκες:

(i) Τήρηση Αρχείου Διεθνών Συνθηκών.
(ii) Ετοιμασία και συνεχής ενημέρωση Ευρετηρίου Διεθνών Συνθηκών.
(iii) Παροχή συμβουλών / εισηγήσεων προς το ΥΠΕΞ για θέματα συνομολόγησης Διεθνών Συνθηκών.

Η εργασία αυτή του ΓΕΝ έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην κρατική Υπηρεσία, καθότι δεν υπήρχε ενημερωμένο αρχείο όλων των διμερών και πολυμερών συνθηκών (διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας) καθώς και της τακτοποίησης τους (status). Το ΓΕΝ έχει αναλάβει τον εντοπισμό και τη λεπτομερή καταγραφή των διμερών και πολυμερών συνθηκών που έχει συνάψει ή συνάπτει η Δημοκρατία, τη μεταφορά των στοιχείων σε βάση δεδομένων και τη συνεχή επικαιροποίηση τους, ώστε το κράτος να γνωρίζει, ανά πάσα στιγμή, τις συνθήκες που το δεσμεύουν. Παράλληλα επισημαίνονται στα αρμόδια Υπουργεία παραλείψεις ή ενέργειες που πρέπει να ληφθούν καθόσον αφορά την τακτοποίηση τους (status).

Συναφής με την αρμοδιότητα αυτή είναι η εκπόνηση Ευρετηρίου Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε έντυπη μορφή. Το πρώτο τέτοιο πλήρες Ευρετήριο εξεδόθη από το ΓΕΝ ως επετειακή έκδοση με την ευκαιρία της ένταξης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Index of Treaties 1960 - 2004), ενώ η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση εξεδόθη το 2005 με την ευκαιρία των 45 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Index of Treaties of the Republic of Cyprus 1960 - 2005) και περιέχει, πέραν της πλήρους καταγραφής των διμερών και πολυμερών συνθηκών και το status αυτών, και αλφαβητικά ευρετήρια κατά θέμα. Η Υπηρεσία Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας είχε εκδώσει και στο παρελθόν ευρετήρια των Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πιο απλουστευμένη μορφή, χωρίς όλα τα στοιχεία που αφορούν την τακτοποίηση τους και χωρίς αποσαφήνιση κατά πόσο εξακολουθούν να δεσμεύουν τη Δημοκρατία. Το επικαιροποιημένο Ευρετήριο Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960 μέχρι σήμερα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ στο πεδίο «Ευρετήριο Συνθηκών» και είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε «επισκέπτη» της ιστοσελίδας. Στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ παραπέμπει και η ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ στο αντίστοιχο πεδίο.

(ε) Επισημάνσεις για υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από τα Νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας σύμφωνα με την πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας 756/2019, ημερομηνίας 3.10.2019 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου - Αρ. 62.282, ημερ. 29.6.2005).

Η αρμοδιότητα αυτή συνεπάγεται συστηματοποιημένη παρακολούθηση όλων των νέων νομοθετημάτων (Νόμων/Κανονιστικών Πράξεων), συμπεριλαμβανομένων και των Νόμων που κυρώνουν διεθνείς συνθήκες δυνάμει του Άρθρου 169(2) του Συντάγματος (που δημοσιεύονται στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος ΙΙΙ της Επίσημης Εφημερίδας) αλλά και των συνθηκών που συνομολογούνται δυνάμει του Άρθρου 169(1) του Συντάγματος (που δημοσιεύονται στο Έβδομο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας) και επισήμανση έγκαιρα στα αρμόδια κρατικά όργανα (Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό, κ.τ.λ) των πράξεων/αποφάσεων που επιβάλλεται να ληφθούν δυνάμει αυτών.

Παράλληλα με τις επισημάνσεις που γίνονται συστηματικά ως ανωτέρω προς τους αρμόδιους Υπουργούς και/ή το Υπουργικό Συμβούλιο, γίνεται παρακολούθηση της συμμόρφωσης με αυτές και υποβάλλεται τριμηνιαία Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο στην οποία δίδεται αναλυτική κατάσταση, υπό μορφή στατιστικών στοιχείων, των επισημάνσεων της περιόδου, του αριθμού των υλοποιηθέντων και του αριθμού των εκκρεμοτήτων της περιόδου, καθώς και ενοποιημένη κατάσταση όλων των προηγουμένων περιόδων με λεπτομέρειες των επισημάνσεων. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και όσες αφορούν συνομολόγηση διεθνών συνθηκών. Συναφώς γίνεται ειδική ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για τις σχετικές εκκρεμότητες. Παράλληλα έχει αναληφθεί και η εργασία της εξέτασης των εκκρεμοτήτων καθόσον αφορά τη συνομολόγηση διεθνών συνθηκών που υπάρχουν από προηγούμενα χρόνια.

Το ΓΕΝ ανέλαβε την αναδρομική σε βάθος χρόνου εξέταση των εκκρεμοτήτων αυτών και ενημερώνει σταδιακά το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ετών είχαν γίνει, όπως επιβάλλετο, οκτώ τριμηνιαίες Εκθέσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Η 8η, που σηματοδότησε δύο έτη από την έναρξη της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (25 μήνες για την ακρίβεια, δηλ. 1/9/2005-30/9/2007), θεωρήθηκε ως ευκαιρία για αποτίμηση της συνολικής κατάστασης σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα της άσκησης της εν λόγω αρμοδιότητας καθώς επίσης και αποτίμηση της κατάστασης σε ότι αφορά τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει ή αποδεχτεί η Δημοκρατία. Διεφάνη ότι, όντως, υπήρξαν πολύ θετικά αποτελέσματα καθόσον αφορά τη συμμόρφωση των Υπουργείων/Υπηρεσιών σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από νομοθετήματα αλλά και βελτίωση της κατάστασης καθόσον αφορά τη συνομολόγηση διεθνών συνθηκών και την τακτοποίηση τους.

Η υποβολή τριμηνιαίων Εκθέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο συνεχίζεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 56 εκθέσεις. Η βασική διαπίστωση είναι ότι από την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητος υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης των υποχρεώσεων που Νόμοι επιβάλλουν σε όργανα της Εκτελεστικής εξουσίας (Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργούς) για σωστή εφαρμογή τους καθώς και συνεχούς ενημέρωσης του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατάσταση.

(στ) Μετάφραση και ή Ενοποίηση Νομοθεσίας στην Ελληνική.

Το ΓΕΝ ανέλαβε τη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική νόμων οι οποίοι ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Συντάγματος και διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάμει του Άρθρου 188 αυτού και ενοποίηση αυτών με τροποποιητικούς νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Συντάγματος. Οι μεταφράσεις και ενοποιήσεις των εν λόγω νόμων προωθούνται δυνάμει των περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμων (Νόμος 67/1988, όπως τροποποιήθηκε) για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων με συνοδευτικό Μνημόνιο και, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία του εν λόγω Νόμου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οπότε και αποτελούν το αυθεντικό κείμενο του σχετικού νόμου.

Μεγάλο μέρος της εργασίας για μετάφραση και ενοποίηση των νόμων που διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάμει του Άρθρου 188 του Συντάγματος, έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά υπολείπεται η εργασία σε σχέση με νόμους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες και ή χρήζουν αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού.

(ζ) Ενοποίηση της Νομοθεσίας στην Ελληνική.

Το ΓΕΝ ετοιμάζει ενοποιήσεις νόμων οι οποίοι ψηφίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Συντάγματος και οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές. Οι εν λόγω ενοποιήσεις δυνατόν να προωθούνται δυνάμει των περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμων (Νόμος 67/1988, όπως τροποποιήθηκε) για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων με συνοδευτικό Μνημόνιο και στη συνέχεια, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία του Νόμου αυτού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελούν το αυθεντικό κείμενο του σχετικού νόμου. Ενίοτε, ο Επίτροπος Νομοθεσίας προβαίνει ταυτόχρονα και σε αναθεώρηση της νομοθεσίας την οποία και ενοποιεί, οπότε η νομοθεσία προωθείται, πλέον, για επαναψήφιση της από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως νέα εκσυγχρονισμένη νομοθεσία. Παρόλο που γίνονται από το ΓΕΝ αρκετές ενοποιήσεις νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, εν τούτοις δεν εχρησιμοποιείτο η διαδικασία του Νόμου 67/1988, αλλά τα ενοποιημένα κείμενα των Νόμων εκδίδονται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ως εκδόσεις του ΓΕΝ.

(η) Μεταφράσεις διεθνών συνθηκών στην Ελληνική.

Το ΓΕΝ μεριμνά για τη μετάφραση στην Ελληνική του κειμένου διεθνών συνθηκών τις οποίες η Δημοκρατία προτίθεται να κυρώσει, ώστε το κείμενο στην Ελληνική να επισυναφθεί στον κυρωτικό Νόμο, ως επιβάλλεται. Παράλληλα, το ΓΕΝ ετοιμάζει το κυρωτικό νομοσχέδιο μαζί με τις αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις (implementing provisions).

(θ) Μεταφράσεις ή και Ενοποιήσεις Νομοθεσίας στην Αγγλική.

Παραδοσιακά το ΓΕΝ αναλαμβάνει την ετοιμασία της επίσημης μετάφρασης νομοθετημάτων στην Αγγλική, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες από Υπουργεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και, συνήθως, εάν υπάρχουν τροποποιήσεις, την ετοιμασία ενοποιημένου κειμένου. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μεταφράσεις/ενοποιήσεις νόμων στην Αγγλική, ιδίως μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(ι) Ετοιμασία και συνεχής ενημέρωση Ευρετηρίου της Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης Ετησίων Παραρτημάτων).

Η Υπηρεσία Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε το 1972 το πρώτο ολοκληρωμένο Ευρετήριο των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ήταν ενημερωμένο μέχρι 31/12/1971. Ακολούθησε Δεύτερη Έκδοση το 1977, που ήταν ενημερωμένη μέχρι 31/12/1976 και Τρίτη Έκδοση το 1982, που ήταν ενημερωμένη μέχρι 31/12/1981. Ταυτόχρονα με την Τρίτη Έκδοση του Ευρετηρίου των Νόμων, εκδόθηκε το Συμπλήρωμα 1982 που την ενημέρωνε μέχρι 31/12/1982 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια εκδόθηκαν το Συμπλήρωμα 1983 που την ενημέρωνε μέχρι 31/12/1983, το Συμπλήρωμα 1984 που την ενημέρωνε μέχρι 31/12/1984 και το Συμπλήρωμα 1985 που την ενημέρωνε μέχρι 31/12/1985.

Τα εν λόγω βασικά Ευρετήρια ήταν πλήρη και άρτια από κάθε άποψη. Απαρτίζοντο από (i) Πίνακα κατ’ αλφαβητική σειρά των Νόμων που περιλαμβάνονται στην Aναθεωρημένη Έκδοση (1959) των Νόμων της Κύπρου και όλων των μεταγενέστερων Νόμων μέχρι την ουσιώδη ημερομηνία, στα Ελληνικά με αναγραφή των αντίστοιχων τίτλων στα Αγγλικά και το αντίστροφο, δηλαδή οι τίτλοι να εκτίθενται κατ’ αλφαβητική σειρά στα Αγγλικά με αναγραφή των αντιστοίχων στα Ελληνικά. (ii) Πίνακα των Νόμων που ίσχυαν κατά την ουσιώδη ημερομηνία κάτω από γενικούς τίτλους, διατεταγμένους στα Ελληνικά και Αγγλικά. και (iii) Αλφαβητικό Ευρετήριο καθ’ ύλην, Ελληνικά και Αγγλικά.

Το Ευρετήριο παρείχε πληροφόρηση για όλη την εξέλιξη κάθε νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της καταργηθείσας νομοθεσίας με αναφορά σε όλους τους νόμους που ρητά τροποποιούν βασικούς νόμους ή καταργούν αυτούς. Παρείχε επίσης πληροφόρηση για άλλους «συναφείς νόμους» (δηλαδή νόμους που τροποποιούν παρεμπιπτόντως τον υπό αναφορά νόμο ή καταργούνται από τον εν λόγω νόμο ή το κείμενο των οποίων έχει με οποιοδήποτε τρόπο αναφορά στον εν λόγω νόμο).

Το Πρώτο Ευρετήριο της Δευτερογενούς Νομοθεσίας εκδόθηκε στα Αγγλικά το 1980. Ακολούθησε Ευρετήριο της Δευτερογενούς Νομοθεσίας στην Ελληνική, όπως ίσχυε στις 31/12/1982, το οποίο είχε ως βάση την αντίστοιχη Αγγλική έκδοση του 1980. Μεταγενέστερα Συμπληρώματα που εκδόθηκαν στα Ελληνικά και Αγγλικά, ξεχωριστά, ενημερώνουν το εν λόγω Ευρετήριο μέχρι την 31/12/1987.

Το 2000 εξεδόθη «Ευρετήριο των Νόμων και των Κανονισμών της Κυπριακής Νομοθεσίας» που ήταν ενημερωμένο μέχρι την 31/12/1999. Περιλάμβανε την Πρωτογενή και Δευτερογενή Νομοθεσία που ίσχυε στην Κύπρο με διαφορετική μορφή από τις προηγούμενες εκδόσεις. Συμπλήρωμα το ενημερώνει μέχρι 31/12/2001.

Back to Top